Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2013

backinblack
6126 dc34 390
Reposted fromjekaterina jekaterina vianoisetales noisetales
backinblack
backinblack
9979 c35e 390
Reposted fromflesz flesz viamelanchujnia melanchujnia
6936 e585 390
Reposted fromvesania vesania viaDOBRADUPA DOBRADUPA
backinblack

backinblack
9203 630d 390
Reposted fromnettle-carrier nettle-carrier viamrautyna mrautyna
backinblack
4066 04ed
Reposted frommononok mononok viawasd wasd
backinblack
backinblack
7999 79b2 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamrautyna mrautyna
backinblack
1585 81ed 390
Reposted fromsuicideocean suicideocean viawasd wasd
backinblack
ja w szkole cały dzień:
• nienawidzę was wszystkich
• przestań krzyczeć, widziałaś swoją przyjaciółkę wczoraj!
• kurwa mać, ruszaj się szybciej
• zmądrzej, idioto
• może gdybym uderzyła głową o ławkę wystarczająco dużo razy, umarłabym
Reposted frombrokensmile brokensmile viawasd wasd
backinblack
backinblack
Jesteśmy zbyt młodzi
By zasypiać
Zbyt cyniczni
By rozmawiać
— Radiohead
Reposted frompastelina pastelina viaRecklessKid RecklessKid
backinblack
0030 1266 390
Reposted fromflesz flesz viawishyouwerehere wishyouwerehere
backinblack
8275 e31e 390
Reposted fromlouve louve viaRecklessKid RecklessKid
backinblack
4772 8347 390
Reposted fromlittlefool littlefool viaRecklessKid RecklessKid
backinblack
9165 b686 390
Reposted fromyoungblood youngblood viaAnnju Annju
backinblack

September 12 2013

backinblack
5796 84d7 390
bwc
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamrautyna mrautyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl